• 1

  Work: Artillerie-marsch, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90021
  • Num: 869B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Artillerie-marsch
 • 2

  Work: Wilhelmus van Nassouwe, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90022
  • Num: 870B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Wilhelmus van Nassouwe
 • 3

  Work: Indische marsch, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90023
  • Num: 873B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Indische marsch
 • 4

  Work: Regenmarsch van het 7e Regiment Infanterie, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90024
  • Num: 875B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Regenmarsch van het 7e Regiment Infanterie
 • 5

  Work: Het Nederlandsche volkslied, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90025
  • Num: 876B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Het Nederlandsche volkslied
 • 6

  Work: Defileermarsch van het 7e Regiment Infanterie, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90026
  • Num: 862B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Defileermarsch van het 7e Regiment Infanterie
 • 7

  Work: De Nederlandsche vaandelmarsch, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90027
  • Num: 860B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: De Nederlandsche vaandelmarsch
 • 8

  Composer: Johan Zaagmans, Work: Wilhelmina marsch Johan Zaagmans, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90028
  • Num: 872B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Wilhelmina marsch
  • Composer: Johan Zaagmans
 • 9

  Work: Kermismarsch, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90029
  • Num: 874B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Kermismarsch
 • 10

  Work: Nederlandsch studentenlied lö Vivat, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90030
  • Num: 865B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Nederlandsch studentenlied lö Vivat
 • 11

  Composer: Margis, Work: Valse bleue Margis, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90031
  • Num: 871B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Valse bleue
  • Composer: Margis
 • 12

  Work: Transvaalsch vlaggenlied, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90032
  • Num: 863B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Transvaalsch vlaggenlied
 • 13

  Work: Het Transvaalsch volkslied, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90033
  • Num: 864B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Het Transvaalsch volkslied
 • 14

  Work: Soldatenleven, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90034
  • Num: 867B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Soldatenleven
 • 15

  Work: Het Nederlandsche volkslied, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90050
  • Num: 50x
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Het Nederlandsche volkslied
 • 16

  Work: Dankgebed van Valerius, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90051
  • Num: 53x
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Dankgebed van Valerius
 • 17

  Work: De Nederlandsche vaandelmarsch, Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE, Date: 10-9-01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • CatNum: 90027
  • Num: 860g
  • Date: 10-9-01
  • Title: De Nederlandsche vaandelmarsch
 • 18

  Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE

  Catalogue: Kelly

  • Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Num: 861g
 • 19

  Work: Defileermarsch van het 7e Regiment Infanterie, Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE, Date: 10-9-01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • CatNum: 90026
  • Num: 862g
  • Date: 10-9-01
  • Title: Defileermarsch van het 7e Regiment Infanterie
 • 20

  Work: Transvaalsch vlaggenlied, Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE, Date: 10-9-01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • CatNum: 90032
  • Num: 863g
  • Date: 10-9-01
  • Title: Transvaalsch vlaggenlied